Schadeformulier

U heeft schade en dat is erg vervelend. Vul het onderstaande Schade-aangifteformulier volledig in en wij helpen u zo snel mogelijk verder. Wilt u uw verkeersschade melden via de mobiel schade melden app. ga dan naar Mobiel schade melden 

U kunt uw overige schade ook aanmelden via onze eigen APP. U downloadt deze via  uw eigen APPSTORE en zoek dan naar Appviseurs .

U kunt het Schadeformulier ook downloaden en dan invullen of onderstaand invulformulier gebruiken.

Verzekeringnemer:
1. Over de schade:
2. Gegevens beschadigd(e) voorwerp(en):
Voorwerp 1
Voorwerp 2 (indien van toepassing)
3. Wie voert de reparatie uit?
4. Door wie werd de schade veroorzaakt?
5. Wilt u bij inbraak, diefstal en vandalisme aangifte doen bij de politie en ons een kopie van deze verklaring toesturen?
6. Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander?
7. Schade van anderen (aansprakelijkheid)
Ondergetekend verklaart
* Vorenstaande vragen en opgaven naar weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;
* Dit schade-aangifte formulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;
* Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Een moment geduld...